Inferring Arbitrary Distributions for Data and Computation. Soham S. Chakraborty, V K Nandivada, SPLASH Onward!, ACM, 2010.